วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
" เศรษฐกิจพอเพียง"(suffieieney Eeonomy)เ เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงชีวิตและปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์
"ความพอเพียง" หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบในการทำงานอีกด้วย

1 ความคิดเห็น:

dccdark กล่าวว่า...

เรารักในหลวง เดินตามแนวพอเพียง