วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

หลักแนวคิดและทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง

หลักแนวคิดและทฤษฏีของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักสามห่วงสองเงื่อนไข
สามห่วงได้แก่ความพอประมาณ,ความพอประมาณ,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
สองเงื่อนไขได้แก่ เงื่อนไขความรู้ ความรอบรู้,ความรอบคอบ,ระมัดระวัง
เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์,สุจริต,ขยัน,อดทน,แบ่งปัน
นำไปสู่ ชีวต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น: